Actuele overstromingen vragen om actie

Luchtfoto van een overstroomd gebied.

Toenemende behoefte aan effectieve, betrouwbare beschermingsmaatregelen tegen overstromingen

De langdurige overstromingen tijdens de kerst van 2023 hebben opnieuw duidelijk gemaakt hoe belangrijk overstromingsbescherming is voor de bescherming van mensenlevens, het milieu en bezittingen. Het liet duidelijk zien wat bescherming tegen overstromingen vandaag de dag betekent in de lage landen. Veel land is gebruikt als uiterwaarden of retentiegebieden om overstromingen beter te beheersen en de algemene gevolgen van overstromingen te verminderen. Traditionele beschermingsconstructies zoals dijken, dammen en retentiebekkens werden gebruikt om de waterstroom te controleren en activa in woon- en industriegebieden te beschermen tegen overstromingen en schade. Helaas waren er op veel plaatsen ook meldingen van zwakke plekken, zoals “verzwakte” dijken, vegetatie en bomen op dijken en overstroomde infrastructuur. Deze zwakke punten moesten door het operationele rampenbestrijdingsteam tijdens de overstroming worden aangepakt om de ergste gevolgen af te wenden. Ondanks het feit dat het hoogste waarschuwingsniveau voor hoogwater in een groot gebied werd bereikt, vonden er geen dijkoverstromingen of -doorbraken plaats, hoewel het waterpeil plaatselijk de kruin van de dijk bereikte en er evacuaties plaatsvonden. In de dijkrenovatieprogramma’s van de deelstaten langs de rivieren en zijrivieren is de prioritering van dijkrenovatieprojecten vastgelegd, zodat vandaag de dag slechts een deel van de dijken in de uiterwaarden voldoet aan de huidige stand van de techniek. Op veel plaatsen moeten de dijken worden gemoderniseerd, startend met oude dijken met één zone. Dijken op zijrivieren mogen in het kader van hoogwaterbescherming niet worden vergeten. Bij het onderhoud van dijken moet de technische structuur als hoogwaterbeschermingsstructuur centraal staan. Vegetatieve beplanting moet duidelijk worden gedefinieerd en onderhouden. Secundair gebruik mag niet conflicteren met een veilige bescherming tegen overstromingen. De toegankelijkheid van de dijken was ook een lokaal probleem. Het ontbreken van dijkverdedigingspaden of ondergelopen toegangswegen hebben de rampenbestrijding en reddingsacties met hulpverleningsvoertuigen bemoeilijkt en gecompliceerder gemaakt. Deze relevante infrastructuur moet ook worden aangepast aan toekomstige zware regenval. Geokunststof oplossingen kunnen een antwoord bieden op deze uitdagingen. Ze maken veerkrachtige bouwoplossingen mogelijk voor de bouw en renovatie van dijken en voor overstromingsbestendige weg- en spoorlijnen. In februari wijdt Naue twee webinars aan deze onderwerpen, waarvoor u zich gratis kunt inschrijven via de volgende links. We kijken ernaar uit om u live te verwelkomen op de webinars!