Geosiatki Combigrid

Combigrid® jest kompozytem składającym się z geosiatki wykonanej z ciągnionych, monolitycznych płaskich prętów z połączeniami zgrzewanymi oraz igłowanej i kalandrowanej geowłókniny filtracyjnej zgrzewanej w strukturze geosiatki. Combigrid® jest stosowany do stabilizacji i wzmacniania gruntów w wielu dziedzinach budownictwa infrastrukturalnego, hydrotechnicznego i ochrony środowiska.

Typowe rozwiązania z Combigrid®

Drogi nieutwardzone

Drogi nieutwardzone o niskim natężeniu ruchu są szeroko wykorzystywane do tymczasowych lub stałych zadań transportowych, takich jak drogi transporu ciężarowego, drogi dojazdowe lub drogi wiejskie. Combigrid® jest stosowany na styku słabego podłoża i warstwy podbudowy w celu poprawy nośności i zapobiegania migracji drobnych frakcji z podłoża do warstwy kruszywa gruboziarnistego.

 • Zmniejszone odkształcenia powierzchni (mniej kolein)
 • Zmniejszona grubość warstwy podbudowy (w porównaniu z sekcjami niewzmocnionymi)
 • Skrócone cykle konserwacji
 • Wydłużona żywotność

Drogi utwardzone i place składowe

W przypadku dróg utwardzonych lub placów składowych, Combigrid® jest stosowany na styku słabego podłoża i podbudowy lub w samej warstwie podbudowy. Umożliwia to wykonawcom spełnienie minimalnych wymagań dotyczących zagęszczania i osiągnięcie wymaganej nośności dla leżących powyżej warstw kruszywa.

 • Zmniejszona deformacja powierzchni (mniej pęknięć)
 • Zmniejszona grubość warstwy podbudowy (w porównaniu z sekcjami niewzmocnionymi )

 • Skrócone cykle konserwacji
 • Wydłużona żywotność

Budowa kolei

Jeśli tor kolejowy nie jest w stanie absorbować naprężeń pochodzących od ruchu kolejowego bez powodowania szkodliwych deformacji, wymagana jest konserwacja lub remont toru. Geosiatka Combigrid® ogranicza przemieszczanie się i reorientację ziaren w warstwie tłucznia i warstwie ochronnej. Geowłóknina wchodząca w skład Combigrid® zapobiega pompowaniu frakcji podłoża do warstwy ochronnej i tłucznia, utrzymując w ten sposób integralność strukturalną toru.

 • Zmniejszona deformacja powierzchni (mniej pęknięć)
 • Zmniejszona grubość warstwy podbudowy (w porównaniu z sekcjami niewzmocnionymi)
 • Skrócone cykle konserwacji
 • Wydłużona żywotność

Platformy robocze

Platformy robocze to tymczasowe konstrukcje geotechniczne zapewniające stabilną powierzchnię roboczą dla palownic, żurawi samojezdnych i innego ciężkiego sprzętu budowlanego. Wiele platform roboczych jest zbudowanych na słabych, ściśliwych podłożach, zapewniających nieodpowiednie wsparcie dla oczekiwanych obciążeń konstrukcji budowlanej. Combigrid® może być stosowany do stabilizacji i wzmacniania platform roboczych oraz do zwiększania ich wytrzymałości i trwałości.

 • Zwiększona nośność na słabym podłożu
 • Zmniejszone odkształcenia powierzchni (mniejsze nierównomierne osiadanie)
 • Zmniejszona grubość warstwy podbudowy (w porównaniu z sekcjami niewzmocnionymi)
 • Ekonomiczna alternatywa dla głębokich fundamentów (np. pali)

Zalety Combigrid®

Combigrid® to geokompozytowe rozwiązanie stabilizujące i wzmacniające. W unikalnym procesie produkcyjnym wytwarzane są strukturalne, wysokowytrzymałe, monolityczne, wstępnie naprężone pręty polipropylenowe lub poliestrowe o ukierunkowanej orientacji molekularnej. Wyjątkowo wysoka sztywność Combigrid® skutecznie zmniejsza odkształcenia podłoża, co wydłuża żywotność nowoczesnej infrastruktury.

Zależność naprężenie/odkształcenie

Geokompozyty takie jak Combigrid® są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość przy niskim wydłużeniu. Zależność naprężenie-odkształcenie (znana również jako sztywność) geosiatki jest ważna przy wyborze rodzaju geosiatki, która ma być zastosowana. Geosiatki charakteryzują się zazwyczaj maksymalnym wydłużeniem przy zerwaniu od 6% do 15%, w zależności od wyboru polimeru i technologii produkcji. Jednakże, kąt tarcia wewnętrznego średnio i mocno zagęszczonych gruntów zmniejsza się, gdy grunt poddawany jest odkształceniom osiowym mniejszym niż 2%. Konieczne jest dostosowanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie zainstalowanej geosiatki do charakterystyki odkształcenia gruntu. Wydajność geosiatki przy poziomach odkształcenia około 2% jest zatem ważna i tutaj Combigrid® wykazuje swoje wyjątkowe właściwości. Combigrid® zapewnia doskonałą wytrzymałość na rozciąganie przy niskich wydłużeniach i wykazuje swoje zalety w zapobieganiu przemieszczania się cząstek gruntu w tym ważnym zakresie odkształceń.

Separacja gruntu

Trójwymiarowa struktura geowłókniny igłowanej Secutex® działa jako warstwa oddzielająca pomiędzy drobnoziarnistym gruntem podłoża a gruboziarnistym kruszywem warstwy podbudowy i zapewnia długoterminową stabilność filtracyjną. Produkt Combigrid® łączy w sobie właściwości separacji, filtracji i wzmocnienia.

Testy symulujące ruch drogowy na niewzmocnionej warstwie podbudowy spowodowały powstanie kolein o głębokości 3 cali (75 mm) po 20 cyklach obciążenia, a gdy zastosowano Secugrid® 20/20 Q1 – po 540 cyklach. Jednakże, gdy zastosowano Combigrid®, maksymalna głębokość koleiny wynosząca 3 cale nie została osiągnięta nawet po 100 000 cykli obciążenia. Zastosowanie produktu kompozytowego wykonanego z geosiatki i igłowanej geowłókniny, trwale przymocowanej między podłużnymi i poprzecznymi prętami, sprawdziło się naprawdę dobrze na styku słabego podłoża i warstwy podbudowy. Combigrid® – nie tylko geosiatka. Rozwiązanie dla projektów infrastrukturalnych na gruntach o niskiej nośności.

Krzywe naprężenie-odkształcenie różnych geosiatek. Powiększone szczegóły ilustrują typowe poziomy odkształcenia roboczego (≤ 2% wydłużenia).
Wydłużenie czasu użytkowania nawierzchni drogowej (traffic benefit ratio – TBR) dla Combigrid® i Secugrid® na bardzo słabym podłożu, w porównaniu do odcinka niewzmocnionego (dla podłoża CBR 1%, szczegóły patrz EuroGeo4, artykuł 229).

Więcej geosiatek

Geosiatki Secugrid® do stabilizacji i wzmacniania gruntu. Secugrid® to solidna strukturalnie i stabilna geosiatka do wzmacniania gruntu, produkowana z wytłaczanych, ciągnionych i zgrzewanych prętów polipropylenowych (PP).

Secugrid® HS łączy w sobie wysoką wytrzymałość na rozciąganie i niską podatność na pełzanie z ekstremalną wytrzymałością i odpornością.

Systemy skarp zbrojonych i murów oporowych Secugrid® .

Oprogramowanie dla geosiatek

SecuSlope 3.0 to przyjazny dla użytkownika, interaktywny program do projektowania zbrojonych geosiatką skarp, murów oporowych i przyczółków.

Dzięki oprogramowaniu Naue Platform Software można zaprojektować grubość warstwy podbudowy stabilizowanej i wzmacnianej za pomocą Secugrid® lub Combigrid® w różnych zastosowaniach, takich jak platformy robocze dla urządzeń gąsienicowych (np. palownice), podpory dla dźwigów i ciężkiego sprzętu, powierzchnie magazynowe itp.

Oprogramowanie Naue SecuCalc umożliwia zaprojektowanie grubości warstwy podbudowy stabilizowanej i wzmacnianej za pomocą Secugrid® lub Combigrid® w budownictwie drogowym, a także na parkingach i placach składowych lub w podobnych zastosowaniach.