Изолиране

В хидроизолационните системи на депата за отпадъци почти изключително се използват геомембрани от HDPE (дебелина по-голяма или равна на 2.0 mm). За защитата на подпочвените води се използват геомембрани от HDPE главно с дебелина 1.0 mm. В тунелите се използват предимно геомембрани със сигнално покритие. При по-стръмни склонове се използват геомембрани с текстурирана повърхност. Иглонабитата геосинтетично-глинена изолация  с горен и долен носещ пласт от механично свързан нетъкан геотекстил (300 g/m2), са особено подходящи за по-стръмни склонове, защото обикновено имат по-големи ъгли на триене  при взаимодействието между пластовете, отколкото другите геотекстили.

продукти:

Изолирането е от съществено значение за опазването на околната среда, подпочвените води и допринася съществено за правилното интегриране на сградите и други съоръжения в естествената околна среда и увеличаването на техния експлоатационен живот. Геомембраните с различна дебелина, в зависимост от предназначението, се използват като бариери за течности и газове, главно в депата за отпадъци,  тунелите и в хидротехническото строителство. Обикновено, за производството на геомембрани  се използват различни видове полиетилени (примерно, с различна плътност. Дебелините в повечето случаи са над 1,0 mm. Геомембраните се разполагат и заваряват (спояват) една с друга от съответно квалифицирани монтажници. В площи с ниски натоварвания може да се използват платна с дебелина от 0,3 mm до 1,0 mm. Това намира приложение при временното запечатване – примерно, на изкуствени лагуни. При някои приложение се използват геосинтетични глинени изолации, като изолиращата функция се изпълнява от бентонит.