Речни корита

Геосинтетиката се използва при речните корита за филтриране, изолиране и предпазване от ерозия. Тя все по-често е алтернатива на минералните строителни материали, които не са евтини  и често налагат сложни технически решения за постигане на желаните експлоатационни показатели. В такива случаи е необходимо съвместно използване или цялостна замяна с геосинтетика. От особено значение при хидротехническото строителство са не само техническите аспекти, а и опазването на околната среда. Системите на NAUE предлагат екологични, технически, както и икономически предимства заедно в едно единствено решение.

Филтриране

Иглонабитите нетъкани геотекстили Secutex® H значително повишават производителността на системата когато се използват два минерални пласта с различна зърнистост или нестабилно филтриране, както и при наличието на облицовка. Дори в случаите, където се очакват само хидростатични натоварвания, обикновено се препоръчва да се следват изискванията на MAG (Инструкции за използването на геотекстилни филтри при водните пътища, Федерален институт за хидротехническо строителство (BAW), Карлсруе, Германия 1993). При почви тип от 1 до 3 много подходящ е Secutex® H 609 с минимална дебелина 4,5 mm (за повече информация виж раздел  „Филтриране“,  стр. 6-7), а при почви тип от 1 до 5 трябва да се използва Secutex® H 813 с минимална дебелина 6,0 mm. При полагане под водата трябва да се отчетат монтажните инструкции за различните скорости на течението, дадени в раздел „Филтриране“. В случай на по-дълбоки води и по-висока скорост на течението, препоръчително е използването на пясъчните рогозки Secutex® H или пясъчните чували Secutex® Soft Rock за постигането на отлична стабилност. Триизмерната структура на влакната на нетъканите геотекстили Secutex® H показват по-висок капацитет на удължаване и здравина. С тези характеристики те лесно се адаптират към неравни и меки почви и могат да издържат на монтажните натоварвания  при покриването с камъни без загуба на филтриращите си способности. Самата структура на порестите нетъкани геотекстили Secutex® H предоставя отлична среда за създаването и развитието на местната флора и фауна.

Защита от ерозия

Водните течения с висока скорост винаги носят риск от ерозия. При завихряния, получаващи се при наличието на изкуствени съоръжения като мостови устои, стълбове и фундаменти, рискът от ерозия е особено висок. Пясъчните чували Secutex® Soft Rock са идеално решение за ремонт на кухини в речните легла и  други водни корита, причинени от ерозия. Чувалите може да се напълнят с местен пясъчен материал при сухи условия и да се положат на желаното място посредством подходящо оборудване. Използването на здрави, иглонабити нетъкани геотекстили за пясъчните чували Secutex® Soft Rock позволява лесно разполагане и устойчивост на тежките условия, като същевременно се постига предотвратяването на по-нататъшна ерозия.

Буните, изградени с пясъчни чували Secutex® H, се използват за борба с ерозията при речни извивки, като се изпълняват под прав ъгъл спрямо речния бряг. Ако основата е с ниска носимоспособност, може да се стабилизира чрез пясъчни рогозки Secutex® H. В някои случаи, където се изисква значително укрепване на почвата, се налага допълнително използването на геомрежи Secugrid®. Широката гама от геосинтетични продукти Secutex® H предлага дълготрайни и икономични решения за противопоставяне на природните разрушителни сили, независимо от вида на почвата и конструкцията на облицовката.

Изолиращи екрани

В някои случаи се налага в речните корита да се изпълнят изолиращи екрани. Продуктите от широката гама геокомпозити Bentofix® може да се използват за тази цел както при сухи, така и при мокри условия (за повече информация виж раздел “ Изолиращи екрани „). Изолиращи екрани може да са също необходими за язовирни стени и диги, защитаващи от наводнения. Тъй като тези работи обикновено се извършват на сухо, геомембраните Bentofix®, както и Carbofol®, предлагат един от най-добрите решения за изолиране в сектора.

При дребнозърнести почви като защитен пласт за изолиращия екран може да се използват иглонабити нетъкани геотекстили с маса на единица площ 400 g/m², докато при едрозърнести почви са необходими нетъкани геотекстили  с маса на единица площ 1200 g/m².

Заключение

Нетъканите геотекстили Secutex® H са ефективни филтриращи продукти за ерозионен контрол на почвата на склонове, както и на речни корита. Благодарение на своята здравина, както и голям капацитет на удължение и гъвкавост, нетъканите геотекстили може да издържат на тежките монтажни условия, като същевременно създават благоприятна среда за местната флора и фауна. Геосинтетичните глинени екрани Bentofix®  и геомембрани Carbofol® се използват за изолиране, нетъканите геотекстили Secutex® H или Secutex® защитават  Carbofol® от механични повреди, дължащи се на околната почва. Пясъчните чували Secutex® Soft Rock защитават хидротехнически съоръжения  като мостови фундаменти и колони от ерозията. Те са особено подходящи за строителство на буни,  при което предотвратяват по-нататъшна ерозия.