Loading...

Защита на крайбрежия

Мерките за защита на крайбрежията се предприемат за предпазване на вътрешността от наводнения и свеждане до минимум на ерозията на бреговата линия, причинени от постоянното движение на морето. Геосинтетиката намира различни приложения като филтриращ пласт в дигите и язовирните стени,  фундаментите на буните и  вълноломите, както и при геотекстилните контейнери като съставни елементи на буни, крайбрежни стени, вълноломи и за стабилизиране на насипи.

Стабилизиране на диги

Иглонабитите геотекстили Terrafix® се използват за защита на бреговата линия, когато  се използват при изграждането на крайбрежни стени и диги. Те подобряват ефективността на конструкцията, като не позволяват на морските течения да предизвикват повърхностна ерозия и изместване на почвата. Триизмерните, лабиринтообразни пори и канали на нетъканите геотекстили Terrafix® не само наподобяват структурата на самата почва, но ако са оразмерени правилно, подобряват стабилността на облицовката срещу ударното въздействие на морската вода. За крайбрежните хидродинамични сили и типичните размери крайбрежни пясъци в тези области може да се използва следния опростен технически подход за определяне на ефективния размер на порите 090, W на филтриращия геотекстил, използван под облицовката:

090,W ≈ d50 на почвата

За да се гарантира устойчивост и дълготрайност на филтъра, минималната дебелина на геотекстила за филтриращи цели  трябва да бъде 4,5 mm (виж раздел „Филтриране“). Благодарение на своята изключителна здравина, геотекстилите Terrafix® с маса на единица площ около 600 g/m² може да се използват под камъни и каменни насипи с нисък риск от механични повреди.

Изисква се геотекстил с минимална маса на единица площ 600 g/m² когато тип II (LMB5/40) или III (LMB10/60) каменен насип с единично тегло на камъните ≤ 60 kg се полага директно върху геотекстили Terrafix®. Когато единичното тегло на камъните надвишава 60 kg, препоръчително е използването на геотекстили Terrafix® с още по-голяма маса на единица площ. При диги, които не са изложени на големи натоварвания, филтриращите геотекстили Terrafix® с минимална маса 500 g/m² и минимална дебелина от 4,5 mm служат за капсулиране и стабилизиране на пясъчния пълнеж срещу ерозия. При наводнение те предотвратяват отмиване на пясъка и осигуряват стабилността на дигата. Хумусният пласт, както и бетонни блокове, може да се използват като покритие над геотекстила.

Буни, вълноломи и крайбрежни стени

В някои случаи, използването само на диги не е достатъчно за защита на крайбрежието. Конструкции като буни, вълноломи и крайбрежни стени се използват за предотвратяване на ерозията на крайбрежните райони и директно влияят върху местните морски течения. Пясъчните рогозки Terrafix® осигуряват стабилност, а също защитават тези съоръжения  от ерозия. Дори и в по-дълбоки води, полагането на Terrafix® B 813 под вода е лесно, благодарение на вградения пласт пясъчна баластра. В зависимост от почвените условия, филтриращите пластове Terrafix®, които са с дебелина мин. 4,5 mm (за почви тип от 1 до 3) или 6,0 mm (за почви тип 4), осигуряват филтриращата стабилност на фино зърнистата почва. Геомрежите Secugrid® се използват като допълнителни армировъчни елементи, където е възможно компрометирането на фундаментите поради недостатъчна носимоспособност. Мерките по укрепването, необходими за напречните конструкции, са в зависимост от напреженията, на които са подложени от преобладаващите морски течения. При течения, предизвикващи малки напрежения, иглонабит нетъкан геотекстил Terrafix® или пясъчни рогозки Terrafix® може да се положат върху пясъчния пласт и да се покрият с трошен камък. При течения, предизвикващи средни напрежения, препоръчително е укрепването с два или три пласта пясъчни чували Terrafix Soft Rock® преди изпълнението на облицовката. Буните може да се изграждат изцяло с пясъчни чували Terrafix Soft Rock® и, при необходимост, да се облицоват по подходящ начин.

Чувалите за пясък Terrafix Soft Rock® са от иглонабит нетъкан геотекстил с максимална якост на опън ≥ 30 kN/m. За всички шевове се изисква якост  80 % от тази на нетъкания геотекстил. Една от най-забележителните характеристики на Terrafix® е неговата якост и способност за удължение. Пясъчните чували Terrafix Soft Rock® може да се поставят точно на определеното място и върху зърнист терен без голям риск от повреди чрез използването на специално оборудване. При правилно оразмеряване, дори динамичното въздействие, причинено от хвърлянето от определена височина на пясъчните чували Terrafix Soft Rock®, не намалява техните експлоатационни показатели благодарение на гъвкавостта на нетъканите геотекстили Terrafix Soft Rock®. Мекотелите, водораслите и другите водни организми се прикрепят лесно към преплетените влакна, които са частично ориентирани вертикално, така че пясъчните чували Terrafix Soft Rock® се вписват бързо и лесно в чувствителната морска екосистема.

Борба с ерозията в крайбрежни зони

Щормовите вълни може да задвижат огромни количества вода в цялото море, чиято енергия при достигането си на крайбрежната прибойна зона може да предизвика ерозия и морфологични измествания.

В такива случаи, пясъчните чували Terrafix Soft Rock®, използвани като изкуствени рифове, служат като подводни вълноломи, намаляващи енергията на вълните. В зависимост от изискванията, пясъчните чували Terrafix Soft Rock® може да са с вместимост от 1 m³ до 250 m³. Поради големия капацитет на удължение, иглонабитите нетъкани геотекстили Terrafix® се използват за поема на критичното напрежение, което може да настъпи по време на полагането.  Пясъчните чували Terrafix® лесно  се адаптират към неравни повърхности.

Нетъканите филтриращи Terrafix® се използват също за изграждането на изкуствени дюни. Използвайки уникален метод за обвиване,  нетъканите геотекстили Terrafix® капсулират пясъчния пласт, след което се засаждат с треви и храсти. Благодарение на високата устойчивост на абразия и капацитет на удължение на нетъканите геотекстили  Terrafix®, този строителен метод осигурява отлична устойчивост на ударното въздействие на вълните в течение на години, предотвратявайки ерозията на бреговата линия.

Заключение

Решенията със системата Terrafix® позволяват прилагането на нови и иновативни мерки за опазване на бреговете. Иглонабитите нетъкани геотекстили, пясъчни рогозки и пясъчни чували Terrafix® може ефективно да се използват при диги и вълноломи за борба с ерозията. Полагането на здравите и устойчиви продукти Terrafix® може да се извършва в сухи условия, а също и от плавателни съдове или под водата.  Продуктите Terrafix® позволяват нови подходи за защита на крайбрежие чрез оформление, близко до естествения вид на природата.

Call now