Защита на крайбрежия

Мерките за защита на крайбрежията се предприемат за предпазване на вътрешността от наводнения и свеждане до минимум на ерозията на бреговата линия, причинени от постоянното движение на морето. Геосинтетиката намира различни приложения като филтриращ пласт в дигите и язовирните стени,  фундаментите на буните и  вълноломите, както и при геотекстилните контейнери като съставни елементи на буни, крайбрежни стени, вълноломи и за стабилизиране на насипи.

Стабилизиране на диги

Иглонабитите геотекстили Secutex® H се използват за защита на бреговата линия, когато  се използват при изграждането на крайбрежни стени и диги. Те подобряват ефективността на конструкцията, като не позволяват на морските течения да предизвикват повърхностна ерозия и изместване на почвата. Триизмерните, лабиринтообразни пори и канали на нетъканите геотекстили Secutex® H не само наподобяват структурата на самата почва, но ако са оразмерени правилно, подобряват стабилността на облицовката срещу ударното въздействие на морската вода. За крайбрежните хидродинамични сили и типичните размери крайбрежни пясъци в тези области може да се използва следния опростен технически подход за определяне на ефективния размер на порите 090, W на филтриращия геотекстил, използван под облицовката:

090,W ≈ d50 на почвата

За да се гарантира устойчивост и дълготрайност на филтъра, минималната дебелина на геотекстила за филтриращи цели  трябва да бъде 4,5 mm (виж раздел „Филтриране“). Благодарение на своята изключителна здравина, геотекстилите Secutex® H с маса на единица площ около 600 g/m² може да се използват под камъни и каменни насипи с нисък риск от механични повреди.

Изисква се геотекстил с минимална маса на единица площ 600 g/m² когато тип II (LMB5/40) или III (LMB10/60) каменен насип с единично тегло на камъните ≤ 60 kg се полага директно върху геотекстили Secutex® H. Когато единичното тегло на камъните надвишава 60 kg, препоръчително е използването на геотекстили Secutex® H с още по-голяма маса на единица площ. При диги, които не са изложени на големи натоварвания, филтриращите геотекстили Secutex® H с минимална маса 500 g/m² и минимална дебелина от 4,5 mm служат за капсулиране и стабилизиране на пясъчния пълнеж срещу ерозия. При наводнение те предотвратяват отмиване на пясъка и осигуряват стабилността на дигата. Хумусният пласт, както и бетонни блокове, може да се използват като покритие над геотекстила.

Буни, вълноломи и крайбрежни стени

В някои случаи, използването само на диги не е достатъчно за защита на крайбрежието. Конструкции като буни, вълноломи и крайбрежни стени се използват за предотвратяване на ерозията на крайбрежните райони и директно влияят върху местните морски течения. Пясъчните рогозки Secutex® H осигуряват стабилност, а също защитават тези съоръжения  от ерозия. Дори и в по-дълбоки води, полагането на Secutex® H B 813 под вода е лесно, благодарение на вградения пласт пясъчна баластра. В зависимост от почвените условия, филтриращите пластове Secutex® H, които са с дебелина мин. 4,5 mm (за почви тип от 1 до 3) или 6,0 mm (за почви тип 4), осигуряват филтриращата стабилност на фино зърнистата почва. Геомрежите Secugrid® се използват като допълнителни армировъчни елементи, където е възможно компрометирането на фундаментите поради недостатъчна носимоспособност. Мерките по укрепването, необходими за напречните конструкции, са в зависимост от напреженията, на които са подложени от преобладаващите морски течения. При течения, предизвикващи малки напрежения, иглонабит нетъкан геотекстил Secutex® H или пясъчни рогозки Secutex® H може да се положат върху пясъчния пласт и да се покрият с трошен камък. При течения, предизвикващи средни напрежения, препоръчително е укрепването с два или три пласта пясъчни чували Secutex® Soft Rock преди изпълнението на облицовката. Буните може да се изграждат изцяло с пясъчни чували Secutex® Soft Rock и, при необходимост, да се облицоват по подходящ начин.

Чувалите за пясък Secutex® Soft Rock са от иглонабит нетъкан геотекстил с максимална якост на опън ≥ 30 kN/m. За всички шевове се изисква якост  80 % от тази на нетъкания геотекстил. Една от най-забележителните характеристики на Secutex® H е неговата якост и способност за удължение. Пясъчните чували Secutex® Soft Rock може да се поставят точно на определеното място и върху зърнист терен без голям риск от повреди чрез използването на специално оборудване. При правилно оразмеряване, дори динамичното въздействие, причинено от хвърлянето от определена височина на пясъчните чували Secutex® Soft Rock, не намалява техните експлоатационни показатели благодарение на гъвкавостта на нетъканите геотекстили Secutex® Soft Rock. Мекотелите, водораслите и другите водни организми се прикрепят лесно към преплетените влакна, които са частично ориентирани вертикално, така че пясъчните чували Secutex® Soft Rock се вписват бързо и лесно в чувствителната морска екосистема.

Борба с ерозията в крайбрежни зони

Щормовите вълни може да задвижат огромни количества вода в цялото море, чиято енергия при достигането си на крайбрежната прибойна зона може да предизвика ерозия и морфологични измествания.

В такива случаи, пясъчните чували Secutex® Soft Rock, използвани като изкуствени рифове, служат като подводни вълноломи, намаляващи енергията на вълните. В зависимост от изискванията, пясъчните чували Secutex® Soft Rock може да са с вместимост от 1 m³ до 250 m³. Поради големия капацитет на удължение, иглонабитите нетъкани геотекстили Secutex® H се използват за поема на критичното напрежение, което може да настъпи по време на полагането.  Пясъчните чували Secutex® H лесно  се адаптират към неравни повърхности.

Нетъканите филтриращи Secutex® H се използват също за изграждането на изкуствени дюни. Използвайки уникален метод за обвиване,  нетъканите геотекстили Secutex® H капсулират пясъчния пласт, след което се засаждат с треви и храсти. Благодарение на високата устойчивост на абразия и капацитет на удължение на нетъканите геотекстили  Secutex® H, този строителен метод осигурява отлична устойчивост на ударното въздействие на вълните в течение на години, предотвратявайки ерозията на бреговата линия.

Заключение

Решенията със системата Secutex® H позволяват прилагането на нови и иновативни мерки за опазване на бреговете. Иглонабитите нетъкани геотекстили, пясъчни рогозки и пясъчни чували Secutex® H може ефективно да се използват при диги и вълноломи за борба с ерозията. Полагането на здравите и устойчиви продукти Secutex® H може да се извършва в сухи условия, а също и от плавателни съдове или под водата.  Продуктите Secutex® H позволяват нови подходи за защита на крайбрежие чрез оформление, близко до естествения вид на природата.