Водни канали

В продължение на векове, водата е съхранявана или транспортирана в изкуствени канали и басейни за да се използва за превоз, като източник на енергия или за напояване. Могат да бъдат използвани широка гама от геосинтетични продукти за постигането на по-ефективни начини на доставка, включително за изграждането и ремонта на канали и докове. Геосинтетиката спомага за прилагането на икономични и екологични решения при изграждането на басейни за съхранение и баражни стени.

Филтриране

В хидротехническото строителство иглонабитите нетъкани геотекстили Secutex® H може ефективно да се използват като филтриращ пласт под пропусклива облицовка. Те си избират и проектират в съответствие с установените технически насоки „Инструкции за използването на геотекстилни филтри при водните пътища“, Федерален институт за хидротехническо строителство (BAW, Карлсруе, Германия 1993). В зависимост от съществуващия тип почва и облицовка, най-подходящи за предотвратяването на ерозия и изместване на почвата са нетъканите геотекстили Secutex® H с минимална дебелина от 4,5 mm до 6,0 mm (виж раздел „Филтриране“). Дори и при високи хидродинамични натоварвания, причинени от бързи колебания на водното ниво или от сътресенията от корабни витла, нетъканите геотекстили Secutex® H запазват своите механични качества и филтрираща ефективност. Композитните продукти Secutex® H, съдържащи пласт от груби влакна, може ефективно да се използват за стабилизиране на контактната зона между почва с висока мобилност на частиците и филтъра, предотвратявайки изместването на минералните частици под геотекстилния пласт.

По време на монтажния процес и от движението на плавателните съдове може да настъпят високи механични натоварвания. Поради тази причина,  геотекстилите с филтриращи функции  трябва да имат достатъчна устойчивост на удари и абразия. Геотекстилите Secutex® H предлагат тези качества и нещо повече! Техният висок капацитет на удължения и здравина им позволяват лесно да се адаптират към неравни и меки почви, като същевременно са устойчиви на механични повреди при покриване с камъни. Иглонабитата триизмерна структура на преплетените влакна осигуряват много добри характеристики на износване и устойчивост на възможно движение на облицовката.

При бързотечащи и завихрящи се води, вследствие на витлата на преминаващите плавателни съдове, точното разполагане и полагане на нетъканите геотекстили е трудна работа. Но, пясъчните рогозки Secutex® H позволяват бързо и точно полагане под водата благодарение на капсулираната пясъчна маса, действаща като баластра. Secutex® H предлага стабилни филтриращи показатели при финозърнести почви, като същевременно  притежава достатъчно здравина да не се поврежда от покриващия пласт камъни.

Изолиране

При вътрешни водни пътища с ниво на водата, което е по-високо от това на естествените подпочвени води, се изисква изкуствено изолиране за да не се допусне оттичането й към подпочвените води. Геосинтетичните глинени екрани Bentofix®  и геомембраните  Carbofol® са много подходящи изолации за сухо полагане. Когато се използват геомембрани, иглонабитите нетъкани геотекстили Secutex® H и Secutex® се препоръчват като защитен пласт. Предлагат се текстурирани геомембрани Carbofol® за ефективно предаване на силите на срязване при големи наклони. Независимо от това, необходимите параметри на якостта на срязване се определят чрез изпитвания за всеки отделен проект и се използват при определянето на изчислителната стабилност на склона.

Когато вътрешния воден трафик не може да бъде спрян, препоръчва се подводното полагане на геосинтетичния глинен екран Bentofix® BZ 13-B. Екранът има допълнителен пясъчен пласт за баластра, капсулован в нетъкан геотекстил. Този композитен продукт от геотекстил и естествен натриев бентонит, произведен чрез нашата уникална технология, е иглонабит по цялата си повърхност за по голяма якост. С маса на единица площ  8 kg/m², тежкият пясъчен пълнеж изпълнява няколко функции – спомага за равномерното набъбване на бентонита, което гарантира непрекъсната бариера с изключително ниска пропускливост за целия екран; осигурява защита срещу ударното натоварване, причинено от полагането на покритието от камъни; с подходящата монтажна технология се постига прецизно разполагане така, че глиненият екран и пясъчната баластра остават в постоянна, стабилна позиция, дори и при преминаващи плавателни съдове. Bentofix® BZ 13-B е също импрегниран с бентонитов прах равномерно по цялата повърхност на препокриване за да се гарантира по-ниска пропускливост в тези области.

Защита

В зависимост от земната основа и покриващия пласт, правилно подбраните иглонабити нетъкани геотекстили като Secutex® H или Secutex®, положени както над, така и под геомембраната  Carbofol®, ще сведат до минимум възможните повреди от прилежащите почви. При дребнозърнести почви (фракция чакъл ≤ 30 %) и съответен покриващ пласт, се използва иглонабит нетъкан геотекстил с маса на единица площ  400 g/m². При едрозърнестите почви се изисква нетъкан  геотекстил с маса на единица площ най-малкото 1200 g/m².

Борба с ерозията

При склонове с особено фино зърнисти почви, проливните валежи и ударното въздействие на вълните предизвикват повърхностна ерозия. Ако склоновете са със слаба растителност, може да настъпи значителна ерозия и образуването на ерозионни бразди. Върху склонове, изложени на ерозия, обикновено се използват геосинтетични рогозки за борба с ерозията. Рогозката Secumat® значително намалява отмиването на почвата при проливни дъждове – нейната триизмерна, лабиринтообразна структура е така проектирана, че да позволява навлизането, запълването  и задържането  на фино и едрозърнести почви. Рогозките Secumat® задържат почвата върху стръмните склонове  и предоставят опора на растителността по време на ранните етапи на растежа. Използването на висококачествени полипропиленови (PP) смоли правят продукта Secumat® устойчив  на естествено срещащи се в почвата химикали, почвените микроорганизми и UV-лъчите. Продуктовата гама Secumat® предлага и рогозки с иглонабит нетъкан геотекстилен пласт на долната страна. Положени с триизмерната си мрежовидна страна в горна посока, рогозките изпълняват две функции – разделяне на почвите и борба с ерозията.

Заключение

Геотекстилите Robust Secutex® H може ефективно да се използват под пропускливи облицовки за стабилизиране на почвата чрез разделително-филтриращите си функции. Геосинтетичните глинени екрани Bentofix® и геомембрани Carbofol® са идеалните продукти при множество изолиращи приложения. Carbofol® трябва да се полага в суха среда и да се защитава срещу механичните натоварвания чрез нетъканите геотекстили  Secutex® H и Secutex®. За разлика от Carbofol®, Bentofix® може да се полага под водата – вградената пясъчна маса действа като баластра при набъбването на бентонита и го защитава  от каменното покритие. В местата, изложени на ударното въздействие на вълните, Secumat® защитава склоновете от ерозия през ранните етапи на развитието на растителността.