Защита на подземните води в транспортната инфраструктура

Националните наредби за пътно строителство в защитени територии изискват изолиране на почвите и ефективни строителни мерки за предпазване на подпочвената вода, и особено каптажите за водоснабдяване, от случайно замърсяване, причинено от транспортната инфраструктура. При много проекти, геосинтетичните глинени екрани Bentofix®  и геомембраните Carbofol® са се доказали като ефективни и икономични изолиращи системи. Те се използват в основите на автомобилни пътища, железопътни линии и басейните за събиране на оттичащите се дъждовни води.

Изолиране

Като алтернатива на уплътнен свързан почвен пласт с дебелина 60 cm се използва геосинтетичен глинен изолиращ екран Bentofix® с приблизителна дебелина 10 mm, включващ силно набъбващ естествен бентонит. Здравите геотекстилни материали, използвани за горния и долния носещ пласт при направата на Bentofix®, са проектирани  да издържат на тежки монтажни натоварвания. Bentofix® е с преплитащи се ленти от иглонабити влакна (армировъчни влакна) по цялата си повърхност, с над 2 милиона влакна на квадратен метър. В зависимост от съществуващите почвени условия и дължина на склоновете, възможни са наклони от 22⁰ и повече благодарение на структурата на иглонабитата повърхност  на геотекстила и големия вътрешен ъгъл на триене. При трудни почвени условия и по-стръмни склонове може да се използва геомрежа Secugrid® за допълнително стабилизиране.

Благодарение на своя тънък профил геосинтетичните глинени екрани заемат по-малко пространство в сравнение с уплътнената глина и изискват по-малко земни работи.  Bentofix® BFG 5000 се отличава с горен геотекстилен пласт, равномерно импрегниран с бентонитов прах по цялата площ на повърхността си. Тази обработка на горния геотекстилен пласт с бентонит улеснява монтажа на площадката, тъй като не се налага нанасянето на бентонитова паста в зоната на препокриването.

Капсулиращите геотекстили Bentofix® обикновено се произвеждат от полипропилен (PP), който е полимер, достатъчно устойчив на широк кръг агресивни химикали като дизелово гориво, масло и бензен. В случаите, когато е възможен контакт с агресивни химикали, при производството на геотекстилите Bentofix® може да се използва високоплътностен полиетилен (HDPE). Алтернативно, може да се положат HDPE геомембрани Carbofol® с дебелина 2,0 mm. HDPE геомембраните Carbofol® са най-подходящи за агресивни химически среди поради изключителната си устойчивостта на широк спектър химични елементи и други въздействия (примерно, UV-лъчи, гризачи, химикали). Както разполагането върху терена, така и спояването на HDPE геомембраните Carbofol® е лесно поради подходящия индекс на стопилка на смолата.

Предлаганите текстурирани геомембрани Carbofol® ефективно пренасят силите на срязване дори и при тежките условия на стръмните склонове. Независимо от това, препоръчва се извършването на конкретни изпитвания на срязване за да се потвърди, че избраните компоненти изпълняват необходимите изисквания за якост.

Защита

Геотекстилите в геосинтетичните глинени екрани Bentofix® капсулират и защитават бентонита, като същевременно  осигуряват достатъчна здравина за запазване на целостта на продукта при монтажа. Когато има очаквания за високи натоварвания, предизвикани от монтажа, трябва да се използва Bentofix®, произведен от нетъкани геотекстили с минимална маса на единица площ 270 g/m². Експлоатационните показатели на HDPE геомембраните Carbofol® са гарантирани когато монтажа се извършва от квалифицирани специалисти. В зависимост от нормативните  изисквания, както и условията на площадката, полагат се ъглонабити нетъкани геотекстили като  Secutex® (от PP) или Depotex® (от HDPE) както над, така и под геомембраната Carbofol®.

При пясъчни почви с ниско съдържание на чакъл (фракция чакъл < 30 %), за защита на геомембраната Carbofol® трябва да се използват нетъкани геотекстили Secutex® или Depotex® с маса на единица площ  400 g/m². При почви с по-голяма гранулометрия се изисква по-голяма защита чрез нетъкания геотекстил Secutex® с маса на единица площ 1200 g/m². В случаите, когато се очакват високи концентрации на химикали, препоръчва се използването нетъкания геотекстил Depotex®.

Борба с ерозията

При площите със стръмни склонове проливните дъждове може да предизвикат образуването на ерозионни бразди и да отмият семената на тревата. Синтетичните рогозки за ерозионен контрол Secumat® предотвратяват повърхностната ерозия  и образуването на бразди, като задържат почвата и семената чрез своята триизмерна структура. Secumat® се полага директно върху склона и се запълва с почва. Корените на растенията постепенно преминават през Secumat® и така се осъществява ефективно закотвяне към почвата.

Заключение

При изграждането на автомобилни  пътища, железопътни линии и събирателни басейни може ефективно да се използват геосинтетични глинени екрани Bentofix® и геомембрани Carbofol®. Иглонабитите нетъкани геотекстили  с механически свързани нишки Secutex® осигуряват дългосрочна защита на геомембраните Carbofol®. Геомрежите Secugrid® може да осигурят стабилизиране на стръмни склонове, докато Secumat® спомагат за предотвратяване на повърхностната ерозия. Цялостните решение чрез геосинтетични системи от Naue са отлични алтернативи, както в икономическо, така и техническо отношение, при приложенията за опазване на подпочвените води.