Еднокомпонентни изолиращи системи

Еднокомпонентните изолиращи системи, включващи геомембраните Carbofol®, се използват на промишлените обекти, предназначени за съхранение, пълнене и подаване на материали при производството, преработката и рециклирането, или накратко – на местата, където има опасност от замърсяването на подпочвените води с опасни вещества.

Изолиране

Когато се използват за изграждането на събирателни ями,  геомембраните  Carbofol®, произведени  от високоплътностен полиетилен (HDPE), ефективно предпазват подпочвените води и почвите от замърсяване с потенциално вредни замърсители.

За този тип приложения, геомембраната Carbofol® с минимална дебелина 1,5 mm отговаря на стриктните изисквания за химическа и физическа устойчивост. Освен дългосрочната си устойчивост на химикали, геомембраните Carbofol®  са силно устойчиви и на UV-лъчи, а когато са произведени с минимална дебелина 1,0 mm, и на гризачите и на проникването на коренищата.

Благодарение на голямата  си гъвкавост, геомембраните Carbofol® позволяват лесно адаптиране към различните профили на терена, без това да става за сметка на качеството на монтажните работи и експлоатационните показатели. Въз основа на качествата си, дължащи се на подходящия индекс на стопилка, геомембраните Carbofol® може да се заваряват и при по-тежки условия.

Освен стандартно прилаганите процедури за контрол на качеството по време на производствения процес, непрекъснато се изпитват и извършваните на площадката заварки.

Защита

За да се гарантират експлоатационните показатели и качеството на еднокомпонентната изолираща система, над и под геомембраната  Carbofol® трябва да се използват механично свързвани защитни нетъкани геотекстили Secutex® или Depotex®, избирането на които трябва да става въз основа на конкретните условия на площадката.

При пясъчни почви с ниско съдържание на чакъл (фракция чакъл

Чрез използването на нетъканите геотекстили Secutex® и Depotex®, дългосрочните експлоатационни показатели и целостта на изолиращия компонент Carbofol® може да се запазят както по време на монтажа, така и през целия експлоатационен живот.

Проверка на изпълнението и последващ контрол

След изпълнението на еднокомпонентната изолираща система е необходимо независим специалист да одобри качеството на извършените монтажни работи. За да се даде възможност за постоянно следене и документиране на изпълнението на изолиращата система, под геомембраната Carbofol® може да се монтира контролна дренажна тръбна система или система за откриване на течове на принципа на електрическото съпротивление. Чрез фото йонизационен детектор (PID) теча от изолиращия екран може да се установи в контролната тръба като замърсител и да се измери чрез специален анализ на въздуха и почвата. По принцип, най-добре е, ефективността на изолиращата система да се измерва два пъти годишно през първите две години. През следващите години честотата на проверките може да се намали до една годишно,  ако не се наблюдава отклонение от експлоатационните показатели.

Заключение

При правилно оразмерена и изпълнена защитна система с полипропиленов геотекстил Secutex® или високоплътностен полиетиленов геотекстил Depotex®, геомембраната  Carbofol® осигурява висококачествена дългосрочна еднокомпонентна изолираща система.

В  складовете за химикали, бензиностанции, събирателни ями,  депа за течности, химически заводи, площадки за скрап, както и при много други приложения, където са необходими  мерки за опазване на подпочвените води, еднокомпонентна геосинтетични изолиращи системи на NAUE могат да бъдат ефективно и икономично използвани.