Геосинтетичните тръбопровод строителство

Геосинтетичните решения често са единствения вариант при меките почви на хвостохранилищата, където е необходимо осигуряването на бърз достъп и изграждането на изолиращи екрани. NAUE е идеалния избор когато се изискват решения, базиращи се на геосинтетиката.

Защита

Пясъкът се използва традиционно като защитен пласт при полагане на тръби и е съществен фактор, който значително увеличава разходите поради обема на изискания материал и свързаните с това разходи за транспорт и монтаж. Нетъканият геотекстил Secutex® е икономична алтернатива на този конвенционален строителен метод. В зависимост от размера и разпределението на зърнистия материал, както и съществуващото напрежение от натиска, може да се използват различни видове Secutex®.

При почви с максимален размер на зърната 8 mm подходяща за защита би бил нетъкан геотекстил  Secutex® с дебелина 4,5, докато при минерални пластове с повече чакъл ще е необходим геотекстил с дебелина 20 mm. Правилният геотекстил може да бъде избран въз основа на критериите, прилагани при изпитването (за носимоспособност чрез динамично натоварена стоманена плоча) на ефективността на защитата на геомембрани. Приложената сила на натиск трябва да бъде минимум 2,5 пъти по-голяма от действителната сила на площадката. Ако измерената след 100 часа деформация не надвишава зададената стойност, защитата може  се приема за ефективна. Действителното допустимо удължение е в зависимост от изискванията за тръбите и е в границите между 0,25 % и 1 %.

Secutex® е устойчив на всички химикали, естествено срещащи се в почвата, както и на микробиологичното разграждане. Има също висока термична устойчивост, което може да бъде особено важно при нагревателни линии и пр. Обвиването на тръбите със Secutex® също осигурява бариера, предпазваща ги от директен контакт с почвата, с което се спомага за намаляването на електролитната корозия. При конкретна заявка, нетъканите геотекстили Secutex® може да се доставят с различни ширини. Продуктът лесно се пренася и полага, което позволява обвиване на тръбите непосредствено преди поставянето им в изкопа.

Трябва да се отчете стабилизирането на тръбопровода срещу изместване при почви, където се наблюдават значителни колебания в нивото на подпочвените води. В такива случаи, обикновено върху тръбите се поставят П-образни бетонни елементи за по-голяма устойчивост срещу подемните сили. За предпазване на тръбите, грубата повърхност на бетонните елементи се облицова с нетъкан геотекстил  от полипропилен Secutex®  с тегло на единица площ  > 1700 g/m², което същевременно осигурява амортизиращо действие при силен натиск. Полипропиленовият геотекстил има изключителна устойчивост на химикали, дори и на алкален бетон, и може да се залепи към бетона с подходящи лепила.

Укрепване на подосновния пласт

При изграждането на тръбопроводи в меки или нестабилни почви, където се очаква неравномерно слягане, необходими са мерки за стабилизиране на почвата за да се осигури равномерно разпределение на натоварването. Традиционният метод за стабилизиране е подмяната на меките пластове с почви с по-висока носимоспособност  (често на дълбочина и до 1 m) или изпълнението на стоманобетонни подпори.

Алтернативни икономични решения за стабилизирането на почвата може да се постигнат чрез Combigrid®, композитен продукт, произведен от високоякостните геомрежи с ниско удължение Secugrid® и притежаващите отлични разделителни и филтриращи характеристики геотекстили Secutex®, които са с оценка по системата GRK. Използваната в Combigrid® геомрежа равномерно разпределя натоварването върху тръбопровода на много по-голяма площ, което намалява изискванията към носимоспособността на почвата.

Физическото сцепление между Secugrid® и едрозърнестата почва осигурява абсорбиране на хоризонталните сили, докато другата съставна част на композита – Secutex®, действа като мембрана, разделяйки почвите с различни фракции. Тази мембрана позволява пропускането на подпочвената вода и така не се създава хидравлично налягане, което може за повреди тръбопровода.

Secugrid® е монолитна геомрежа от екструдирани ленти, споени една към друга в точки на пресичане, за по-голяма якост. В случай на неравномерно слягане на почвата, геомрежата е в състояние да поеме възникналите сили благодарение на ниската си степен на удължение. Отличното закотвяне на Secugrid® в едрозърнестата почва осигурява оптимално поемане на хоризонталните сили. Това елиминира необходимостта от допълнителната скъпа  подмяна на почвата и прави възможно постигането на необходимата носимоспособност и модул на деформация EV2  с по-малко използване на минерални материали.

Прилагат се различни строителни решения в зависимост от вида почва и натоварванията, като може да се използва един или два пласта. Когато се очаква малко и равномерно слягане, за укрепване върху основата на траншеята се полага единичен или двоен пласт Combigrid® или Secugrid®. Ако има повишени изисквания по отношение на предотвратяването на слягане и в случай на много меки почви, за предпочитане е използването на П-образни бетонни елементи, облицовани с Secutex®, вместо хоризонталната армировка. Вертикалната структура на Secugrid® съществено увеличава носимоспособността на изкопа, създавайки съвместно с едрозърнестия материал подобие на твърда греда. Същевременно се създава връзка между насипания материал и стената на изкопа, което допълнително намалява слягането.

В дългосрочен план, носимоспособността може да се осигури само, ако не се допусне смесване на слоевете с различни фракции. Нетъканите геотекстили Secutex® се произвеждат от отличаващ се голяма устойчивост полипропилен, като добро разделяне и филтриране може да се поддържа когато геотекстилът е с клас на здравина 3.

Заключение

Нетъканите геотекстили Secutex® осигуряват защита на тръбопроводите от механични пробиви и увреждане от абразия. На сляганията в меки почви  може да се противодейства чрез геомрежите Secugrid® или композитите Combigrid®. Тези геотекстилни продукти също правят възможни полагането върху меки почви, без да се налага скъпа подмяна на минерални пластове.