Геосинтетика за стабилизиране на наклони

Армиращите  геомрежи Secugrid® обикновено се използват за стабилизирането на почвата върху стръмни склонове. Синтетичните рогозки за борба с ерозията Secumat® се използват върху склонове за предотвратяване на ерозията на почвата, както и против отмиването на семената и растителността при проливни дъждове. Геосинтетичните продукти Secugrid® и Secumat® може ефективно да за се използват за защита на склоновете от ерозия и свличане.

Стабилност

Обикновената практика е склоновете да се проектират колкото е възможно по-стръмни за да се оптимизира използването на земята. Това довежда до гребен с по-голяма площ и намаляване на площта на насипа. Ако характеристиките на якост и триене на почвата не могат да осигурят стабилна структура, необходими са специални мерки за укрепване. Геомрежите Secugrid® са икономична алтернатива на изменянето на геометрията на склона. Произведени от екструдирани монолитни  ленти от полиестер (PET) или полипропилен (PP) с голяма якост, Secugrid® усилва почвената структура чрез поемане на  тангенциалните сили.

Със своята оптимизирана структура, плоските ленти на Secugrid® осигуряват максимално сцепление и закотвяне в околната почва. Якостта на споените съединения на лентите и пренебрежимото конструкционно удължение на Secugrid® позволяват незабавно поемане на силата при излагането на вертикално напрежение. В сравнение с други геосинтетични армировъчни продукти, геомрежите Secugrid® показват по-стръмно увеличение на кривата на зависимостта сила – удължение. По-доброто поемане на напреженията  и по-малко удължение на продукта води до по-икономични строителни методи.

За изчисленията на стабилността на склоновете могат да се използват различните национални нормативи. Ръководството на проектиране с Secugrid® на NAUE също съдържа инструкции за проектиране и избиране на продуктите за правилното използване на геомрежите от гамата Secugrid®. Включени са също указания да използването на геотекстили и геомрежи при изграждането на пътища и препоръки за армирането с геосинтетика.

Полиестерните и полипропиленовите смоли, използвани при Secugrid®, предоставят отлични физически характеристики и позволяват получаването на гама продукти с отлична якост на по-ниски цени. Secugrid® може да издържа на по-високи дългосрочни напрежения при пълзене  в сравнение с другите полиолефинови продукти благодарение на своя уникален производствен процес.

Борба с ерозията

При склонове, особено с фини дребнозърнести почви, проливните валежи може да предизвикат почвена ерозия. По-голяма ерозия и ерозионни бразди може да се наблюдават при  слаба растителност. Геосинтетичните рогозки със своята триизмерна структура успешно се използват при склонове, изложени на силна ерозия.

Secumat® erosion control mat can significantly reduce soil wash-out during the heavy rainfalls Синтетичните рогозки Secumat® може значително да намалят отмиването на почвата при проливните валежи, характерни за Средна Европа. Триизмерната , неправилна и спираловидна структура на Secumat® е проектирана така, че да позволи запълването си както с фина, така и едрозърнеста почва. Неправилната конструкция на Secumat® задържа почвата върху стръмните склонове и осигурява подпора за растителността по време на ранната фаза на растежа.

Използването на висококачествени полипропиленови смоли прави Secumat® устойчив на естествено срещащите се в почвата химикали, почвените микроорганизми и UV-лъчите. Когато се използва в комбинация с носещ нетъкан геотекстил, конструкцията на Secumat® е буквално идентична с тази на дренажната система Secudrain®. Положен със спираловидните си елементи ориентирани нагоре, Secumat® изпълнява две функции – разделяне и борба с ерозията.

Заключение

Геомрежите Secugrid® осигуряват стабилизирането на такива насипни съоръжения като стени за шумова бариера, склоновете на събирателни басейни, язовирни стени и други съоръжения, където икономията на пространство налага използването на стръмни насипи.

Продуктите за борба с ерозията Secumat® се използват за предотвратяване на ерозията върху склонове и други площи, изложени на периодични турбулентни дъждовни потоци. Те предотвратяват отмиването на почвата при проливни дъждове и осигуряват опора за растителността – особено важно по време на ранните етапи на растежа. В отводнителните траншеи Secumat® предотвратява отмиването на почвените частици, като по този начин осигурява правилното функциониране на системата.