Геосинтетика за пътно строителство

В  „Насоките за проектиране на пътища“ се дава набор от стандартни строителни детайли за конкретни видове пътища в зависимост от тяхното предназначение и експлоатационен живот. Чрез включването на геосинтетични продукти, изпълняващи разделителни и стабилизиращи функции, може да се постигнат оптимизирани технически решения с подобрени експлоатационни показатели и дори намаляване на дебелината на скъпите минерални пластове. Ако почвата няма достатъчна носимоспособност, може да се използва геосинтетична армировка за нейното стабилизиране.

Сепариране, пречистване

За изграждането на повечето видове пътища, които са включени в националната пътна мрежа, върху подготвената земна основа се полагат и уплътняват мразозащитен пласт  и основата на пътната настилка (обикновено чакъл или трошен камък). Националните наредби също така дават изисквания за носимоспособността въз основа на модула на дългосрочната деформация (EV2). За постигането и поддържането на изискваните номинални експлоатационни показатели е необходимо да не се позволи смесването на различните видове минерални пластове (мразозащитен пласт, основа на пътната настилка и почвена основа).

Нетъканите полипропиленови (РР) геотекстили Secutex® са специално разработени за приложение в пътното строителство като разделителен пласт. Това са здрави филтриращи продукти с висока устойчивост на пробиване, голяма якост на опън и голям капацитет на удължение. Те се оценяват съгласно системата  GRK (класификация за здравина на геотекстили) за устойчивост на пробиване и други повреди по време на монтажа. За повече информация относно употребата на геотекстилите Secutex® виж раздели „Разделяне посредством геотекстили“ и „Филтриране посредством геотекстили“. Големият капацитет на удължаване на нетъканите  геотекстили Secutex® осигурява отлична устойчивост на повреди. Тази характеристика на продуктите Secutex® им позволява лесно да се адаптират към неравни и меки основи на пътната настилка. При полагани на камъни върху Secutex® влакната му се разтягат по контура на камъка и не позволяват повреждането на структурата на нетъкания геотекстил.

Армиране

Геомрежите Secugrid® са армиращи геосинтетични продукти, произведени от екструдирани монолитни полимерни ленти с голяма якост на опън, свързани помежду си чрез споени съединения с голяма якост. Secugrid® поема силите на опън, създаващи се в почвата и разпределя напреженията чрез своите яки ленти. Това предаване на силите става чрез два различни начина – напълване със зърнист материал на отворите на мрежата, което физически ограничава движението на зърнистия материал на основата на пътната настилка, и предаването на триещите сили между почвата и широките ленти на Secugrid®. Чрез поемането на силите на опън, предизвикани от пътния трафик, се извършва разпределение на натоварването върху по-голяма площ на основата на пътната настилка, свеждайки до минимум локалния натиск върху земната основа.  Важна характеристика на геомрежите Secugrid® е много високия модул на деформация (т.е. те са  в състояние да функционират  при номиналното си натоварване с много малко удължение). Високият модул на деформация свежда до минимум деформациите, които може да настъпят по пътната повърхност. Secugrid® има също много ниска податливост към пълзене, като по този начин се осигурява непрекъсната цялостност на пътната повърхност  и предпазване от деформации.

Армирането на почвата със Secugrid® може да спести необходимостта от отстраняване и заместване или химическо стабилизиране на земна основа, която няма достатъчна носимоспособност за предвиденото натоварване (предлага се специален изчислителен диск за определяне на подходящия тип геомрежа Secugrid®).

Combigrid® (композит от геотекстилите Secugrid® и Secutex®) може да се използва когато има изискване за едновременно изпълнение на армиращи функции и функции на разделяне и филтриране между насипните пластове и земната основа. Компонентът Secugrid® осигурява армирането, докато нетъкания геотекстил Secutex® предоставя разделяне и филтриране.

Дрениране

Пукнатините и повредените фуги на бетонните настилки позволяват проникването на дъждовни води и отмиването на по-финия насипен материал. Образуването на кухини под настилката отслабва конструкцията и води до повреди в настилката. Когато пропускливостта на насипния пласт под настилката е ниска и просмуканата вода не се извежда,  в това пространство започва събирането на вода. Цикличното натоварване от транспортния трафик може да предизвика  „ефект на напомпване“ с редуването на високо и ниско налягане на водата, при което настъпва допълнително изместване на минералния пласт под настилката и евентуално създаване на празнини с последващо намаляване на здравината на пътната конструкция.

Когато са положени между настилката и минералния пласт под нея, нетъканите полипропиленови геотекстили Secutex® осигуряват хоризонтално оттичане на водата преди да бъде възможно увреждането на пътната конструкция. Дренажния капацитет на геотекстилите Secutex® е значително по-висок от този на насипаните минерални пластове и тъй като при геотекстилите няма отмиване и събиране на вода, те защитават целостта на настилката от вредното въздействие на водата. Освен това, дебелият триизмерен геотекстил действа също и като буфер, който намалява вибрациите от трафика, способствайки за предотвратяването на образуването на пукнатини, докато отворената пореста структура на Secutex® подпомага втвърдяването и отлежаването на отлятата на място настилка.

Обикновено при това приложение се използва геотекстил с маса на единица площ 500 g/m² (Secutex® тип R 504).

Дългосрочна устойчивост

Суровините, използвани за производството на геосинтетичните продукти Secugrid®, Combigrid® и Secutex®, са внимателно подбирани за да се осигури поддържането на всичките експлоатационни показатели през целия експлоатационен живот.

Заключение

При изграждането на пътища геосинтетиката се използва за да изпълни функциите на разделяне, армиране, филтриране и дрениране. Разделянето и филтрирането се постигат чрез геотекстили Secutex®, а носимоспособността може да се повиши чрез Secugrid® или Combigrid®. Други предимства от използването на нетъкани геотекстили при изграждането на бетонни настилки включват предотвратяването на пукнатини при изливането на бетона, осигуряването на буфер за поемане на вибрациите през експлоатационния период и защита на земната основа срещу ерозия.

Солидният фундамент започва с продуктите от нетъкан геотекстил на NAUE.