Геосинтетика за подпорни стени

С цялостните решения, използващи геосинтетични системи, може да се изграждат шумови бариери, подпорни стени,  укрепени насипи и други съоръжения с наклон до 90°.

Укрепване

Използването на геомрежи Secugrid® за укрепването на стръмни стени и подпорни съоръжения е необходимо, когато съпротивлението на срязване на почвата само по себе си не е достатъчно за да се осигури необходимата стабилност. Едноосните геомрежи  Secugrid® R са специално проектирани и особено подходящи за тази цел.  Те се изработват от полиестерни (PET) или полипропиленови (PP) смоли с голяма якост, екструдирани в плоски монолитни ленти, споени за допълнителна якост.

Специалната конструкция на геомрежата осигурява незабавно сцепление и закотвяне в почвата. Триещите характеристики на текстурираните ленти допълнително усилват якостта на конструкцията. Геомрежата Secugrid® е проектирана да поема големи конструкционни напрежения  с малко удължение, тъй като  е необходимо недопустимите деформации да бъдат сведени до минимум. Може да се постигне якост на опън до 400 kN/m при изключително ниско удължение при скъсване ≤ 8 %.

При изпълнението на обратен насип, освен носимоспособността, устойчивостта на замръзване и дренажните характеристики, трябва да се отчита и якостта и здравината на армировката. Необходимото уплътняване на обратната насипка обичайно създава големи монтажни натоварвания. Благодарение на своята голяма повърхност и както се доказва от многобройните изпитвания, включително и на самия терен, монолитните ленти на Secugrid® са изключително здрави и устойчиви на динамичните монтажни натоварвания. В ръководството на проектиране с Secugrid® на NAUE са дадени препоръчителни спецификации и проектни решения.

Облицовки на стени

За постигането на оформление, близко до естествения вид на природата и същевременно устойчиво на атмосферните въздействия, се предлагат различни видове фасадни елементи за заздравяването на стръмни склонове и стени. За изграждането на стръмни укрепени склонове с наклон до 45° може да се положи хоризонтално Secugrid®, без да са необходими специални фасадни елементи. За защитата срещу потенциалното отмиване на пръста, насипана между армиращите геосинтетични пластове, може да се използва почва с добра пропускливост или геосинтетични рогозки за борба с корозията Secumat® със засята трева, което е едно изключително подходящо решение.

Когато склоновете са по-сръмни  – до 60°, при полагането на геомрежите Secugrid® е необходимо да се приложи метода на обвиването. За улеснявана на монтажа се използва временен кофраж или кофраж за еднократна употреба. За предотвратяване на отмиването на почвата откъм вътрешната страна на армировката се поставя нетъкан геотекстил Secutex®.  Изчисляването на филтриращите характеристики  на Secutex® се описват в раздел „Филтриране чрез геотекстили“. Използването на геосинтетични рогозки за борба с ерозията Secumat® със засята трева, също може да предотврати измиването на почвата.

Облицовката на стръмни стени с наклон до 90° може също да се изпълни чрез естествени камъни, габиони, трошени скали и готови бетонни елементи. Ако се предпочете някой от тези методи, трябва преди това да се обсъди и възможността за озеленяване. Свързването на фасадните елементи и геосинтетичната армировка  става чрез готови връзки или специални методи на захващане, изграждани на място.

Фундаменти на масивни фасадни елементи

Изискванията за фундаментите на масивните фасадни елементи са описани в различните национални препоръки за геосинтетична армировка. По принцип, валидни са общите технически стандарти за земни и бетонни конструкции. При „опакован” тип стени обикновено не се изискват специални фундаменти.

Заключение

Здравите геомрежи Secugrid® се отличават с превъзходната си устойчивост на химикали,  ниска степен на пълзене и изключително малко удължение (висок първоначален модул на деформация). Геомрежите Secugrid®, филтриращите нетъкани геотекстили Secutex® и геосинтетичните рогозки за борба с ерозията Secumat®  – всички те се използват при изграждането на укрепени стръмни склонове и стени. Тези геосинтетични системи са лесни за монтаж в сравнение с традиционните строителни методи и могат да поемат без увреждане неравномерно слягане. Облицовките на стените може да се свързват с геосинтетичните материали с помощта на прости и ефективни средства.